Uw droom is volledig grip op uzelf te krijgen. Al uw sterktes en zwaktes - 39 competenties in totaal - worden tot in detail besproken. Bent u potentieel succesvol, hoe doen anderen zoals u het en loont het in uzelf te investeren?
GT Ultimate is de ultieme assessment voor startende ondernemers.

Start de Ondernemerstest


 

Prijs ondernemerstest € 159,-
Vragen 130
Tijdsduur 30-40 minuten
Competenties 39
Rapportage 25 pagina's
Levertijd 5 werkdagen (snellere levering mogelijk)                                                                       
   
Inhoud van deze ondernemerstest


Taakcompetenties


Taakcompetenties geven aan wat u moet weten en kunnen om succesvol te kunnen zijn. Zij omvatten al uw vaardigheden en inzichten. Hieronder vallen:

Onderhandelingsvaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Vermogen tot leidinggeven
Strategische houding
Inzicht in de externe omgeving
Inzicht in marketingkwesties
Inzicht in financiële zaken

 

De taakcompenties zijn in meer of mindere mate van belang voor u. Dit is afhankelijk van de organisatiefase waarin u zich bevindt: start, groei, volwassenheid. Bij uw testscores wordt met het verschil in belang rekening gehouden.

 

x
 

Ondernemersprofiel


Uw ondernemersprofiel beantwoordt de vraag of u in staat bent een meerwaarde te creëren met uw kennis, vaardigheden en inzichten en doelstellingen weet te bereiken. Deze voorwaarden vormen de basis voor uw succes. Uw ondernemersprofiel wordt in een 'spinnenweb' weergegeven en elke profielcompetentie wordt afzonderlijk besproken.

 

Weten
Doen
Veranderen
Wezen

   Ondernemersprofiel

 

De vier profielcompetenties (wezen, weten, veranderen en doen) bestaan uit alle kerncompetenties en taakcompetenties. Al deze begrippen en de scores op elk compentie worden u in de rapportage helder uitgelegd. Onderstaande is bedoeld om u een beeld te geven waarop uw persoonlijkheid o.a. getest wordt en wat de basis vormt voor uw persoonlijkheidsprofiel.

 

x
 

Persoonlijkheidsprofiel


Uw persoonlijkheidsprofiel wordt in een 'spinnenweb' weergegeven. U kunt in één oogopslag zien welke competenties in welke mate bijdragen aan uw potentieel succes.

 

Kansen zien
Doelgerichtheid
Organisatievermogen
Zelfdiscipline
Dominantie
Integriteit
Kwetsbaarheid
Ambitie
Ideeënveld

     x

 


Gedragscompetenties


Gedragscompetenties omvatten uw gedrag, houding, drijfveren, normen en waarden. Het zijn uw relatief stabiele persoonlijkheidskenmerken en bepalen grotendeels of en hoe u uw kennis en vaardigheden inzet. 
 

Creativiteit                                                                              
Durf tonen
Doelmatigheid
Alertheid
Daadkracht
Flexibiliteit
Hard werken
Emotionele stabiliteit
Overtuigingskracht
Kritisch denkvermogen
Inlevingsvermogen
Doorzettingsvermogen
Besluitvaardigheid
Prioriteiten stellen
Vastbeslotenheid
Beheersperceptie
Betrouwbaarheid
Zorgvuldigheid
Zelfvertrouwen

 

Gedragscompetenties omvatten de sterktes/zwaktes die te maken hebben met uw gedrag, houding, drijfveren, normen en waarden. Het zijn voor een belangrijk deel uw persoonlijkheidskenmerken. Gedragscompetenties zijn relatief stabiele kenmerken en bepalen grotendeels óf en hoe u uw aanwezige kennis en vaardigheden kunt inzetten. Hieronder is een overzicht gegeven van alle gedragscompetenties onderverdeeld naar het belang per organisatiefase.

 

x
 

Normgroep


Met de competentiemeter worden de testresultaten van elke competentie op een heldere manier weergegeven. Hoe hard rijdt u nu en hoe snel kunt u? Uw testresultaten worden vergeleken met anderen net als u. De normgroep (percentage onder de competentiemeter) is gebaseerd op uw huidige beroep, opleidingsniveau, leeftijd en organisatiefase. Het percentage is de afwijking van de gemiddelde score (hoeveel beter of slechter doet u het zelf).

 

Competentiemeter

 


Investeringsadvies


GT Ultimate is een onafhankelijk beoordelingsinstrument voor kredietverstrekkers, investeerders en andere ‘venture partners’ en draagt bij aan investeringsbeslissingen; het is het formaliseren van een gedeelte van de ‘due diligence’. U krijgt bij Ultimate onomwonden antwoord op de vraag of u in potentie succesvol bent en of het loont in u(zelf) te investeren. 

 

x

 

Organisatiefase


Guru Tests houdt rekening met de organisatiefase waarin u zich bevindt. U moet bij de test de juiste organisatiefase aangeven omdat deze van invloed is op uw scores. Wij onderscheiden drie organisatiefasen.

 

Startfase
De startfase omvat alle activiteiten die gericht zijn op de toetreding tot de markt, de daadwerkelijke start van de productie en de verkoop en het behalen van een omzetniveau dat de continuïteit van de organisatie kan garanderen. Deze activiteiten zijn onder andere ideeën genereren, informatie verzamelen, starten, waarborgen van continuïteit en doorstarten. Bent u in de startfase?

 

Groeifase
De groeifase kenmerkt zich doordat de organisatie zich richt op groei en expansie en de markt positief reageert op de proposities. Zit u in de groeifase?

 

Volwassenheidsfase
De organisatie bestaat al meerdere jaren. Groei wordt minder gemeten in termen van omzetgroei of personele groei, maar in termen van bijvoorbeeld werknemerstevredenheid en kwaliteit van leidinggeven. Is uw organisatie volwassen?

 


Maatstaf succes


Wat is de maatstaf voor succes? Wat u als succesvol beschouwt hoeft in objectieve maatstaven niet noodzakelijkerwijs succesvol te zijn. Immers, ‘subjectief succes’ is afhankelijk van uw eigen doelstellingen en die van de organisatie. Voor het bepalen van een objectieve maat is groei - in termen van omzet en personeel - bepalend. Bij succes wordt jaarlijks een omzetgroei gerealiseerd van minimaal 60% en een groei in personele bezetting van minimaal 2,2 %.

 

Uit onderzoek blijkt dat een hoog opleidingsniveau en veel ervaring met ondernemen niet eenduidig bijdragen aan dat succes. Het zijn de succesvolle gedragscompetenties die de kans op groei weten vergroten. Deze zijn echter niet gemakkelijk te beïnvloeden. De taakcompetenties zijn dat wel. Er is ook geen verband aangetoond tussen de groei-intentie en de mate van succes. Met andere woorden, vóóraf beslissen te willen groeien, draagt niet noodzakelijkerwijs bij tot de realisatie daarvan.

 

Uw ondernemerscompetenties zijn vergeleken met de succesvolle ondernemerscompetenties in uw organisatiefase. In andere organisatiefasen zijn andere competenties van belang voor succesvol ondernemerschap. Bij de testresultaten wordt dus rekening gehouden met uw eigen organisatiefase.

 


Focuscompetenties


De focuscompetenties zijn de meest belangrijke competenties en geven aan waar u al uw aandacht en energie op moet richten. Deze worden voor u belicht.

x

 


Start de Ondernemerstest