Versie 10/2012


Wanneer u contact met Guru Tests opneemt en/of gebruik maakt van haar diensten, geldt deze Privacy Statement.

Guru Tests staat ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer 1320853. Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen en op de naleving en toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Zij schenkt bijzondere aandacht aan technologische ontwikkelingen en aan de privacy van consumenten.

Guru Tests behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie of wetgeving. De wettelijke basis van de Privacy Statement en het privacybeleid van Guru Tests zijn afgeleid van de WBP en de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).  Mocht u na het lezen van deze Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, neem dan contact op.

Links
Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van Guru Tests kunnen worden bezocht. Guru Tests is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van desbetreffende websites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Guru Tests met betrekking tot de inhoud van deze websites. 

Gegevensverwerking
Wanneer u de website van Guru Tests bezoekt worden diverse gegevens voor verschillende doeleinden verzameld. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld, voor welke doelen, hoe de gegevens worden verkregen, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

De informatie die u aan Guru Tests geeft wordt door ons met de grootst mogelijke zorg behandeld. Guru Tests zal alle gegevens die door u worden verstrekt, strikt vertrouwelijk bewaren. De gegevens worden tevens niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Guru Tests zal op uw verzoek al uw gegevens uit haar database verwijderen mits u hebt voldaan aan uw eventuele (financiële) verplichtingen. Dit verzoek is via e-mail mogelijk. Guru Tests verwerkt vijf soorten gegevens:

1. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens zoals achternaam, voornaam, e-mailadres e.d. Deze gegevens worden gebruikt met als doel uw persoonlijk rapport te kunnen toesturen en voor onderzoek (klanttevredenheid). De persoonsgegevens zullen enkel en alleen voor voorgenoemde doeleinden gebruikt worden. Met uw akkoord op de Algemene Voorwaarden geeft u hiervoor toestemming.

2. Algemene gegevens
Algemene gegevens omvatten gegevens welke gekoppeld zijn aan de persoonsgegevens en geven een algemeen beeld van de mensen die Guru Tests doen, zoals leeftijd, geslacht, beroep en branche. De algemene gegevens geven Guru Tests inzicht in haar klanten en dragen bij aan de verbetering van de testen en de klanttevredenheid. 

3. Testgegevens
De testgegevens zijn de antwoorden op de testvragen en de conclusies die daaruit worden getrokken. De testgegevens hebben tot doel uw persoonlijk testrapport op te stellen. Guru Tests behoudt zich het recht voor uw testgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en verdere ontwikkeling van haar testen.

4. Betalingsgegevens
De betaalgegevens hebben tot doel het u mogelijk te maken voor onze diensten te betalen. Bij de registratie van de betalingsgegevens noteert Guru Tests alleen uw betaalwijze.

Onze online betaalwijze is goed beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechter muisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden niet door Guru Tests opgeslagen. De betaalgegevens worden wel gecontroleerd doorgegeven aan de Payment Service Provider die zorg draagt voor de afhandeling van de betaling.

5. Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van klikgedrag en het analyseren van de navigatie op onze website. Hiermee kan Guru Tests de bekendheid, functionaliteit en inhoud van haar website (en digitale nieuwsbrieven) verbeteren. Guru Tests onderzoekt hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke testen worden gedaan.

IP-adres
Wanneer u de website van Guru Tests bezoekt, wordt uw IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde Statistic Server. Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

Deze Statistic Server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Bezoekersstatistieken worden bijgehouden om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken worden gebruikt om de toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Cookies
Guru Tests maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en aan te sluiten op het systeem van de gebruiker. Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, dat een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het niet mogelijk via de normale procedure gebruik te maken van de diensten van Guru Tests. Guru Tests gebruikt alleen cookies voor de huidige sessie (current session ID) waardoor niet expliciet gevraagd wordt voor toestemming daarvoor. Dit is conform Europese wetgeving.

Gegevensverstrekking
Guru Tests verstrekt de gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve (betaal)doeleinden verwerken: Pay Square (om uw gegevens te verifiëren en de betalingswijze te selecteren) en Ogone (voor betalingen via iDeal en creditcard). Guru Tests verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving haar daartoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze Privacy Statement omschreven doelen gebruikt. 

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Guru Tests verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Guru Tests gebruikt back-uptechnieken en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te herstellen. Er wordt voor de beveiliging gebruik gemaakt van een SSL certificaat van het type High Grade Encyption (AES-256 256 bit). Bij het uitnodigingen voor het doen van een ondernemerstest gebruiken wij een geëncrypteerde string met een 128 bits sleutel. De website is 256 bits geëncrypteerd.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van Guru Tests en toegang hebben tot gegevensverwerking, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen. 

Rechten
Als bezoeker of klant van de website van Guru Tests heeft u het recht door middel van een gericht verzoek, om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorgaande mag niet strijdig zijn met onze Algemene Voorwaarden. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Guru Tests zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.