Versie 10/2012


Toegang tot en gebruik van de site van Guru Tests betekent dat de bezoeker c.q. gebruiker instemt met deze disclaimer.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en berusten bij Guru Tests. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie in deze disclaimer en op de site kan door Guru Tests worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting. Bij klachten, opmerkingen of signalering van content dat inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, vragen wij u dringend contact met ons op te nemen.

Communicatie
Gebruikers van deze site kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch per e-mail worden voorzien van berichten met specifieke gegevens, zoals een bevestiging of een testrapport. Op de verzending en de inhoud van deze berichten is deze dislaimer onverkort van toepassing. 

Content
Guru Tests spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen, en waarin Guru Tests als portaal fungeert, volledig en juist is.

Gebruik van enige informatie via deze site gebeurt op eigen risico van de bezoeker. Guru Tests aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door aangeboden of verwezen content van derden.

Informatie van de site mag,niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijk toestemming van Guru Tests vooraf. Wel is het toegestaan om één kopie van het materiaal op een stand-alone computer voor privégebruik te downloaden om de website of het testrapport te bekijken, mits alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact worden gelaten. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere site of binnen een andere computeromgeving is verboden.

De inhoud van deze site is uiterst zorgvuldig samengesteld om correcte en up-to-date informatie te kunnen verstrekken. Guru Tests sluit desondanks iedere aansprakelijkheid voor schade uit, van welke aard ook, die verband houdt met onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via de site beschikbaar is.

Derden
Software, bestanden en data die door derden worden beheerd en op de website van derden worden gedownload (en waarnaar op deze site wordt verwezen of wordt gelinkt) valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Guru Tests. Guru Tests zal geen verantwoordelijkheid dragen of aansprakelijkheid erkennen ten aanzien van enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan wanneer u bij derden software, bestanden of data downloadt behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Virussen
Guru Tests doet al het redelijkerwijs mogelijke om de website virusvrij te houden maar kan hiervoor geen garantie geven. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van een virusscanner. 

Verstoringen
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Techniek
Het technisch functioneren van de (breedband)internetverbindingen van de bezoeker valt onder het risico van de exploitant/provider van de bezoeker. Guru Tests aanvaardt op geen enkele wijze hierop aansprakelijkheid.

Guru Tests vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Guru Tests. Guru Tests geeft ook geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Guru Tests in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Guru Tests voert de gegevens met de grootst mogelijke zorg in. Toch kunnen bij het overnemen van de gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Guru Tests aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.