Versie 10/2012


Statutaire naam                                             
Postadres
Telefoon
E-mail
KvK-nummer
Guru Tests
Postbus 321, 1740 AH Schagen                                                                   
0224-295967 
info@gurutests.nl
37107254


U kunt onze Algemene Voorwaarden downloaden (pdf) en lezen met Adobe. Wanneer u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden en de intentie van de diverse artikelen, neem dan contact met ons op.

 


Artikel 1 - Omschrijvingen


In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Guru Tests
de gebruiker van de Algemene Voorwaarden

Wederpartij
de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Guru Tests een overeenkomst heeft gesloten of het voornemen heeft een overeenkomst te sluiten en/of diegene die de testvragen beantwoordt

Overeenkomst
de overeenkomst tot dienstverlening

Gesponsorde test
gratis of met korting aangeboden test waarbij een klantrelatie ontstaat


Artikel 2 - Algemeen


1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Guru Tests en een wederpartij waarop Guru Tests deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Guru Tests, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3
De overeenkomst tussen Guru Tests en wederpartij kan schriftelijk of via e-mail tot stand komen.

4
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5
De toepasselijkheid van eventuele inkoop, leverings-, betalings-, branche- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing tenzij door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Guru Tests schriftelijk aanvaardt.

6
Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan. Guru Tests en wederpartij verplichten zich nu reeds voor als dan met elkaar in overleg te treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. niet-rechtsgeldige bepalingen overeen te komen waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst


1
Guru Tests zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Guru Tests het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3
Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Guru Tests aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Guru Tests worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Guru Tests zijn verstrekt, heeft Guru Tests het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. 

4
Na acceptatie door Guru Tests van een betaling van wederpartij aan Guru Tests zijn de uitslagen van tests binnen 5 werkdagen in te zien. Guru Tests is verantwoordelijk voor technische of andere beperkingen door derden wanneer dit resulteert in een vertraging van de levering van de testuitslag en/of bijbehorende rapportcode met meer dan 30 dagen. Indien wederpartij de test na 30 dagen nog niet kan inzien mag wederpartij de overeenkomst ontbinden.

5
Wederpartij heeft gedurende 14 werkdagen na de dag van het aangaan van de overeenkomst de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. Wanneer wederpartij van dit herroepingsrecht gebruik maakt zullen de eventueel al betaalde bedragen binnen 30 dagen worden terugbetaald en worden uitsluitend de directe kosten van retourzending in rekening gebracht. 

6
Wanneer, in het geval van het doen van een test, aan wederpartij de rapportcode via post of e-mail is toegezonden, is een begin gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst en kan vanaf dat moment wederpartij geen gebruik meer maken van het herroepingsrecht.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid


1
Guru Tests is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Guru Tests is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Guru Tests kenbaar behoorde te zijn.

2
Alle door Guru Tests verstrekte informatie welke in de diensten en/of producten zijn vervat, waaronder begrepen testresultaten, adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Guru Tests op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Guru Tests aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van bedoelde informatie. Wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken en de te gebruiken informatie te controleren en eventueel adviezen van derden in te winnen.

3
Guru Tests is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bestaande uit maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en inkomen, schade door bedrijfsstagnatie.

4
Guru Tests is niet aansprakelijk in het geval zij als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en dit resulteert in een vertraging van de levering. Indien wederpartij de test na 30 dagen nog niet kan inzien mag wederpartij de overeenkomst ontbinden.

5
De totale aansprakelijkheid van Guru Tests, van de personeelsleden van Guru Tests en van de personen voor wie Guru Tests verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, welke aan haar toerekenbaar is, is bij alle gebeurtenissen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6
Wederpartij vrijwaart Guru Tests voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door wederpartij of de betreffende derde van de diensten en/of producten van Guru Tests.
 


Artikel 5 - Prijzen, offertes en betalingen


1
De door Guru Tests afgegeven prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst bedoeld in artikel 2. Guru Tests houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen eenzijdig te wijzigen tot gevallen waarin dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is en/of op grond van wijzigingen in de BTW-tarieven.

2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

3
De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4
De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.


Artikel 6 - Klachten


1
Klachten over verrichte werkzaamheden, gebreken en/of non-conformiteiten dienen door wederpartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de dag van het aangaan van de overeenkomt, schriftelijk te worden gemeld aan Guru Tests. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

2
Indien een klacht gegrond is, zal Guru Tests de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij wederpartij schriftelijk kenbaar maakt aan Guru Tests dat zij hier geen prijs op stelt.


Artikel 7 - Opschorting en ontbinding


1
Guru Tests is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2
Voorts is Guru Tests bevoegd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat op Guru Tests enige verplichting tot schadevergoeding berust, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevraagd of zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3
Guru Tests behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 8 - Risico-overgang


1
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 9 - Overmacht


1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Indien sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming, zal de betreffende partij onverwijld de andere partij hiervan schriftelijk in kennis stellen, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.

2
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Guru Tests geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Guru Tests niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Guru Tests worden daaronder begrepen. Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de levering van een test, zal Guru Tests aan moeten tonen dat de concrete omstandigheden niet onredelijk bezwarend zijn.

3
Een beroep op overmacht van Guru Tests ontneemt wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht resulteert in een levering later dan 30 dagen.

4
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5
Voor zover Guru Tests ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Guru Tests gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 10 - Auteursrechten


1
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Guru Tests zich de rechten en bevoegdheden voor die Guru Tests toekomen op grond van de Auteurswet. 

2
Alle door Guru Tests verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Guru Tests worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3
Guru Tests behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11 - Privacy


1
De informatie die wederpartij aan Guru Tests geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Guru Tests zal alle gegevens die door wederpartij worden verstrekt, strikt vertrouwelijk bewaren. De gegevens worden tevens niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. 

2
Persoonsgegevens zoals achternaam, voornaam en e-mailadres worden door Guru Tests uitsluitend gebruikt om wederpartij de testresultaten (het testrapport) te kunnen toesturen en wederpartij eventueel te benaderen voor onderzoek (statistisch en klanttevredenheid). De persoonsgegevens van wederpartij zal enkel en alleen door Guru Tests voor voorgenoemde doeleinden worden gebruikt. Wederpartij gaat akkoord dat het testrapport door Guru Tests via het e-mailadres of postadres van wederpartij wordt toegestuurd. 

3
Wederpartij gaat akkoord dat Guru Tests wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek wordt benadert. Wanneer wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan wederpartij dit kenbaar maken.

4
Guru Tests zal op verzoek van wederpartij binnen 14 dagen alle gegevens van wederpartij uit haar database verwijderen mits wederpartij heeft voldaan aan zijn eventuele (financiële) verplichtingen. Dit verzoek is via e-mail mogelijk.

5
Guru Tests behoudt zich het recht voor de testgegevens van wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek.


Artikel 12 - Gesponsorde tests


1
De overeenkomst tot levering vvan een gesponsorde test is van kracht op het moment dat wederpartij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Wanneer wederpartij niet akkoord gaat en niet kiest voor een gesponsorde test, heeft wederpartij de mogelijkheid de test geheel te betalen.

2
Bij gebruikmaking van een gesponsorde test gaat wederpartij akkoord slechts één keer daarvan gebruik te maken tenzij anders overeengekomen.

3
Wanneer wederpartij bij gebruikmaking van een gratis test onvolledige of onjuiste gegevens invult, worden de testresultaten niet verwerkt door Guru Tests.

4
Bij het leveren van een gesposorde test ontstaat een klantrelatie en zijn persoonsgegevens verkregen in het kader van een transactie.

Stap 5
Bij gebruikmaking van een gesponsorde test gaat wederpartij akkoord dat de sponsors (derden) wederpartij mogen benaderen via direct mail, telemarketing en/of e-mail. Guru Tests stelt de sponsors daarvoor de persoonsgegevens van wederpartij ter beschikking. 

6
Guru Tests zal na levering van een gesponsorde test op verzoek van wederpartij binnen 14 dagen alle gegevens van wederpartij uit haar database verwijderen indien deze gegevens langer dan twee jaar haar bezit zijn. Guru Tests zal opdracht geven aan de sponsors (derden) hetzelfde te doen. Indien de gegevens minder dan twee jaar in haar bezit zijn, heeft wederpartij de mogelijkheid de test te betalen naar rato van twee jaar en worden zijn gegevens uit de databases verwijderd.


Artikel 13 - Sponsoring


1
De sponsor van een gesponsorde test ontvangt in ruil voor de sponsoring de persoonsgegevens van diegenen die een gesponsorde test hebben gedaan. De sponsor mag hen benaderen via post, telemarketing en/of e-mail en de gegevensbron vermelden.

2
De sponsor zal zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving.

3
De sponsor zal alle persoonsgegevens die door Guru Tests van haar klanten worden verstrekt, met de grootst mogelijke zorg behandelen en strikt vertrouwelijk bewaren. De persoonsgegevens mogen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. De sponsor is ook niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij anders is overeengekomen.

4
Guru Tests heeft de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verkregen, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Iedere aansprakelijkheid van Guru Tests voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Guru Tests.

5
De sponsor verplicht zich, op verzoek van Guru Tests, de persoonsgegevens van individuele klanten binnen 14 dagen uit haar database te verwijderen. De sponsor stuurt Guru Tests hiervan een schriftelijke bevestiging.

6
Guru Tests heeft het recht een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de sponsor te verlangen en de levering van de persoonsgegevens op te schorten totdat het verlangde voorschotbedrag betaald is.

7
Guru Tests behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, sponsoren te weigeren tot haar sponsorsysteem.


Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen


1
Op iedere overeenkomst tussen Guru Tests en wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

2
Bij een geschil tussen wederpartij en Guru Tests, dient wederpartij zijn klacht aan Guru Tests voor te leggen. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Artikel 15 - Overig


1
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door Guru Tests zijn bevestigd.

2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 

3
De artikelhoofdjes in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en hebben geen betekenis voor het bepalen van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden.